Chi tiết thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

Đấu giá quyền sử dụng đất là một lĩnh vực nhạy cảm và khá nhiều quy định nên việc chủ đầu tư tìm hiểu về trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản là một điều khó khăn, Đất Nền Đô Thị chia sẻ lại các bước trình tự để đấu giá quyền sử dụng đất công theo quy định cho mục đích tham khảo.

Chi tiết thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

BƯỚC 1: LẬP PHƯƠNG ÁN ĐẤU GIÁ

Đơn vị đang được giao quản lý quỹ đất là đối tượng đấu giá quyền sử dụng đất tiến hành lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND cùng cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

BƯỚC 2: CHUẨN BỊ HỒ SƠ ĐẤU GIÁ

Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất gửi hồ sơ thửa đất đấu giá đến cơ quan tài nguyên và môi trường để thẩm định, sau đó được trình lên UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 7 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

BƯỚC 3: QUYẾT ĐỊNH ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

UBND cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

BƯỚC 4: XÁC ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA THỬA ĐẤT ĐẤU GIÁ

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện việc xác định giá khởi điểm của thửa đất đấu giá (gồm giá đất, hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất nếu có) theo quy định của pháp luật và trình UBND cấp tỉnh phê duyệt theo Khoản 1 Điều 8 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

BƯỚC 5: LỰA CHỌN VÀ KÝ HỢP ĐỒNG THUÊ ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lựa chọn và ký hợp đồng thuê đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 10 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

BƯỚC 6: THỰC HIỆN CUỘC BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất và giám sát bằng cách cử người đại diện giám sát việc thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Điều 11 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

BƯỚC 7: PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Các công việc được quy định tại Điều 12 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP, cụ thể như sau:

Đơn vị thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất bàn giao hồ sơ và biên bản kết quả thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất cho đơn vị tổ chức thực hiện việc bán đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận tài liệu, đơn vị tổ chức việc bán đấu giá quyền sử dụng đất lập hồ sơ gửi cơ quan tài nguyên môi trường để trình UBND cấp có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

BƯỚC 8: NỘP TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Các công việc được quy định tại Điều 13 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP như sau:

Cơ quan thuế gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất bằng văn bản cho người đã trúng đấu giá.

Người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất vào Kho bạc Nhà nước và chuyển chứng từ đã nộp tiền lên cơ quan tài nguyên và môi trường để làm thủ tục ký hợp đồng thuê đất, cấp Giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 14 TTLT 14/2015/TT-BTNMT-BTP.

#datnendothi